Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

KHLs forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for rådgivning

Her kan du læse KHLs forretningsbetingelser for rådgivning ligesom du naturligvis også kan downloade en fil med betingelserne.

Har du spørgsmål til forretningsbetingelserne, kan du til enhver tid kontakte os.

1. AFTALEGRUNDLAG

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen. For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser. I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. ÆNDRINGER

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

3. HONORAR

KHLs honorar beregnes som udgangspunkt i forbrugt tid samt eventuelle grundgebyr, men kan også være i henhold til overslag eller fast pris.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter KHL kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor KHL forudser, at over-skridelsen bliver væsentlig.

Kunden og KHL drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om KHL ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig til at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter de ydelser, KHL specifikt har påtaget sig at udføre i henhold til rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af KHL ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af KHL, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

Kunden godtgør KHL samtlige udgifter, der er afholdt af KHL som led i opgavens løsning.

4. BETALING

Som udgangspunkt faktureres månedsvis bagud. Afregning kan også ske ved opgavens afslutning eller evt. med á conto betaling.

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 20 dage fra fakturadatoen.

Efter forfaldsdato forrentes KHL´s tilgode-havende med mora- /forsinkelsesrente, p.t. med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

5. FORTROLIGHED OG PERSONDATA

KHL påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer KHL til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

KHL er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

KHL videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer (F.m.b.A. L&F / SEGES) til analyse- forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan L&F / SEGES samkøre datasæt modtaget fra KHL, lokalforeninger og fra øvrige virksomheder med egne data. Du kan læse L&Fs persondatapolitik.

6. MATERIALE

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af KHL som led i rådgivningen. KHL har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af eget indleveret materiale vedrørende kundens forhold betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret materiale vedrørende kundens forhold gælder under alle omstændigheder, at KHL´s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse.

7. ANSVAR

KHL er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for KHL kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

Er KHL ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan KHL’s erstatnings-ansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor KHL dermed ikke har den fulde opgave

er ansvaret for KHL begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

KHL er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

KHL hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som KHL har henvist kunden til, ligesom KHL ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som KHL efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Kunden kan alene rejse krav mod KHL og ikke mod de enkelte medarbejdere.

KHL kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end KHL.

KHL påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af KHL leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre KHL forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som KHL måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod KHL som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

8. LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister om KHL rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af KHL rådgivning, anmeldes krav hos KHL’s ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af KHL rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Kolding.

 

Forretningsbetingelser version 16-01 /2019