Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Gylletank

Gylletank

Brug KHLs miljøteam til at holde dig opdateret på nye regler vedrørende gylletanke, flydelag og sikringskrav.

Er du på vej til at fare vild i alle reglerne omkring gylletanke, så tøv en kende. Her kan du nemlig læse alt lige fra flydelag og beholderbarrierer til gyllealarmer, afviklingsplaner og sikringskrav samt finde Miljøstyrelsens vejledning.

Få også en beholderkontrol af gylle - eventuelt med rabat gennem Indkøbsklubben.

FLYDELAG

Logbogen for flydelagets tilstand skal føres mindst 1 gang i måneden, samt hver gang der foretages aktiviteter.

Flydelaget skal dække hele beholderen, være tæt, sammenhængende og stabil i forbindelse med blæst og kraftig nedbør. Det kan accepteres, at der ved indløbet er op til 3 m² uden tæt flydelag.

I forbindelse med tømning af beholderen accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstateret manglende overdækning.

SIKRINGSKRAV TIL GYLLETANK

Kravene omfatter gylletanke, der ligger inden for 100 meter fra vandløb, vandførende grøfter og søer over 100 m2 samt gylletanke, der ligger på skrånende terræn (over 6o ) ned mod vandløb og søer. Disse områder betegnes risikoområder.

Afhængig af tankens placering og terrænet omkring tanken, kan der være krav om 2 typer sikring: Alarmsystem og eller en beholderbarriere/terrænændring.

Beliggenhed
Område Afstand til
vandløb eller
sø > 100 m2
Alarmsystem Terrænregulering til
min. 25 m3 flydende
husdyrgødning
Beholderbarriere
Risikoområde Over 100 m Ja Ja Nej
Under 100 m Ja Nej Ja
Ikke
risikoområde
Over 100 m Nej Nej Nej
Under 100 m Ja Nej Nej

ALARMSYSTEM

Systemet skal registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til dig. Her menes, at der sendes en besked til fx mobil ved udslip

KRAV TIL BEHOLDERBARRIERE

Barrieren skal udføres enten som en jordvold eller i samme materiale som beholderen. Afstanden mellem barriere/vold og beholder må max være 20 m, og skal kunne tilbageholde den del af indholdet, der ligger over terræn

Barrieren må højst være 1 m under beholderens højde over terræn og må ikke placeres tættere end 30 m fra skel.

Senest 1 år efter etablering skal der være etableret skærmende beplantning på eller omkring barrieren

ANMELD TIL KOMMUNEN INDEN ETABLERING

  • Etablering af beholderbarrierer, herunder større jordvolde, kræver forud anmeldelse til kommunen
  • Etablering af mindre terrænændringer kan normalt udføres uden forudgående anmeldelse.

Vær opmærksom på, at det ikke tilladt at foretage jordarbejder i bræmmer/randzoner og på §3-beskyttede naturarealer. Kontakt kommunen, og hør om dispensationsmulighed.

GYLLEALARMER TIL TANKE

Tankalarmen skal som minimum advare ved et pludseligt niveaufald i tanken. Vi anbefaler dog alarmtyper, der også giver besked ved overløb, idet de fleste uheld faktisk sker ved overfyldning i forbindelse med pumpning fra stald/fortank.

Er der lavet en afviklingsplan for din tank, fritager det dig ikke for kravet om et alarmsystem.

ANDRE REGLER

  • Spjæld mellem for- og lagertank er ikke tilladt
  • Pumperøret skal sikres, så gyllen ikke kan pumpes ud. Pumperøret skal svinges ind over beholderen og fastlåses i den position eller være forsynet med en afspærringsventil
  • Pumpen skal forsynes med en timer, der sikrer, at der ikke pumpes mere gylle fra beholderen end det, der svarer til en gyllevogn. Pumpning uden timer kan foregå ved manuel overvågning
  • Pumpen skal forsynes med en afbryder, der skal være låst når pumpen ikke bruges